Arthur is very angry

Arthur is very angry

Arthur is very angry. He has a bad headache because he cannot sleep.It’s late at night. He is

sitting on his bed and he is looking at the clock.His neighbours are making much noise and Arthur

is very angry. The people in Apartment 2 are dancing. The man in Apartment 3 is singing. The

woman in Apartment 4 is playing the piano.The dog in Apartment 6 is barking. It’s very late and

Arthur is tired and angry. He has a bad headache and he cannot sleep.

 

Արթուրը շատ է բարկացել

Արթուրը շատ է բարկացել:նրա գլուխը ցավում է, որոհետև նա չի կարողանում քնել: Հիմա ուշ

գիշեր է:Նա նստել է իր մահճակալի վրա և նայում էժամացույցին: Նրա հարևանները աղմկում

են և արթուրը բարկացած է: Երկրորդ բնակարանի մարդիկ պարում են: Մարդը երորրդ

բնակարանում երգում է: Մի կին չորորդ բնակարանում նվագում է դաշնամուր: Շունը վեցերորդ

բնակարանում հաչում է: Հիմա շատ ուշ է և Արթուրը հոգնած է և բարկացած: Նրա գլուխը

ցավում է և նա չի կարողանում քնել:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s