THE PIPER

THE PIPER

(Part three)

The Piper began to play again. When the children heard the wonderful sound, they came out of the houses, and ran after the Piper. At fist he took the children to the river. All the people were very frightened. “The children will fall into the river, like the rats,” they said. The Governor and the people could not move or speak. But the Piper turned towards a mountain. The Governor said, “When he climbs that mountain, he will stop playing his pipe. Then our children will come back.” “Yes,” said all the people and they felt happy again. But when the Piper reached the mountain, he did not climb it. A great hole opened in the mountain. The Piper and all the children went inside. They sang songs and laughed. The hole closed and the people of the city never saw their children again. That was how the Piper punished the people because they did not keep their promise.

Սրնգահարը

ՄԱՍ – 3

Սրնգահարը սկսեց նորից նվագել: Երբ երեխաները լսեցին հրաշալի ձայնը, նրանք դուրս եկան տներից, և վազեցին սրնգահարի հետևից : Սկզբից նա տարավերեխաներին գետի մոտ.: Բոլոր մարդիկ շատ վախեցան: «Երեխաները առնետների նման կնկնեն գետի մեջ,» նրանք ասացին: Կառավարիչը և մարդիկ չէին կարողանում շարժվել կամ խոսել: Բայց սրնգահարը գնաց դեպի սարը: Կառավարիչն ասաց, « Երբ նա հասնի սարին, նա կդադարի նվագել իր սրինգը: Մեր երեխաները հետ կգան: «Այո,» ասացին բոլոր մարդիկ և նրանք ուրախացան նորից: Բայց երբ սրնգահարը հասավ սարին, նա չբարձրացավ: Մեծ փոս բացվեց սարի վրա: սրնգահարը և բոլոր երեխաները գնացին ներս: Նրանք երգում էին երգեր և ծիծաղում էին: Փոսը փակվեց և մարդիկ երեխաներին այլևս չտեսան: ԱյսպեսՍրնգահարը պատժեց մարդկանց, որովհետև նրանք չկատարեցին խոստումը:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s