Լսողական զգայարան/ականջ

ականջիկառուցվածքը

Ականջներըլսողությանօրգաններնեն. դրանցմիջոցովընկալվումենձայնային ազդանշանները: Կաթնասուններիականջներիկառուցվածքըգրեթեմիանմանէ: Չնայածսողունները, երկկենցաղներըևթռչուններընույնպեսօժտվածենգերազանցլսողությամբ, սակայննրանցլսողությանօրգաններիկառուցվածքըտարբերէ: Որոշմիջատներիլսողությանօրգաններըտեղադրվածենմարմնիկամվերջույթներիվրա:

Լսողությանօրգանիտեսանելիմասըկոչվումէարտաքինականջկամականջախեցի: Այնմաշկովպատվածաճառայինթիթեղէ, որիմիայնականջաբլթակկոչվողմասնէաճառազուրկ: Ականջիձագարաձևությանշնորհիվայնհավաքումէձայնայինալիքներըևարտաքինլսողականանցուղիովդրանքուղղումանցուղուվերջումգտնվողհատուկթաղանթի՝թմբկաթաղանթիվրա: Թմբկաթաղանթիտատանումներըհաղորդվումեննրանմիացածլսողական 3 փոքրիկոսկրիկներին (մուրճ, սալ, ասպանդակ), որոնքսկսումենթրթռալ: Թրթռումներիշնորհիվներքինականջիմասկազմողականջախխունջումպարունակվողհեղուկըշարժմանմեջէդրվում: Խխունջիմեջկանմազիկներովպատվածզգացողբջիջներ, որոնքգլխուղեղենուղարկումձայնայինազդակներ: Երեվույթներիայսպիսիհաջորդականությունըհանգեցնումէայնբանին, որմարդկարողանումէլսելտարբերձայներ, այդթվում՝խոսքըևերաժշտությունը, տարբերելնրանցուժգնությունը:

Կենդանիներիմեծամասնություննունի 2 ականջ, որըհնարավորությունէտալիսորոշելու, թեորտեղիցէգալիսձայնը: Ձայնիաղբյուրիցհեռուգտնվողականջումձայնիազդեցությունըհամեմատաբարթույլէլսվում: Ամենացածրձայները, որոնքկարողէմարդըընկալել, առաջանումենվայրկյանում 20 տատանումից, ամենաբարձրը՝ 20 հզ. տատանումից:

Ներքինականջը (կոչվումէնաևլաբիրինթոս), բացիլսողությունից, կարևորդերէկատարումնաևհավասարակշռությանզգացողությանմեջ. գլխիդիրքինույնիսկչնչինփոփոխությանդեպքումներքինականջումգտնվող 3 կիսաբոլորխողովակներումպարունակվողհեղուկումառաջացածշարժումներնընկալվումեննյարդայինբջիջներիկողմից, որոնքտեղեկությունենուղարկումգլխուղեղ: Առանցայդտեղեկություննընկալելումարդըչիկարողքայլել:

Արտաքինլսողականանցուղինպատվածէմաշկով, որնունինուրբմազերևդեղնադարչնագույնականջածծումբարտադրողճարպագեղձեր: Վերջիններիսարտազատուկնունիպաշտպանականնշանակություն. այնիրվրաէհավաքումականջնընկածմանրէներնուտարատեսակկեղտը: Բնականպայմաններումայնչորանալով՝աստիճանաբարինքնուրույնդուրսէգալիս: Սակայնավելցուկըկարողէառաջացնելականջիծծմբախցանևփակելլսողականանցուղին:

ինչպեսենպահումականջներիհիգիենան

Հիգիենայիպահպանումըժամանակակիցմարդուհամարնույնքանբնականպահանջմունքէ, որքանսնունդընդունելըկամէլքնելը: Ուորքանավելիվերենքելնումսոցիալականսանդղակով, այնքան «որակյալ» ենքհետևումմեզ`  մերկարգավիճակինհամապատասխանելուհամար: Եվ, բացիայդ, ցանկացածմարդ  ավելիվստահէիրենզգում, երբթարմսպիտակեղենէհագնում, սափրվածէ, իսկսանրվածքը, հագուստն  ուեղունգներըկոկիկեն: Սակայնդաամենևինչինշանակում, որպետքէ  մեզվնասենք` տարվելովչափազանցվածխնամքով:

Վաղուցհայտնիէ, որօրգանիզմում  նաևօգտակարմանրէներկան, իսկօճառովհաճախակիլվացվելըկարողէմաշկիչորությանուգրգվածությանհանգեցնելև «մաքրության» հետևանքով   հիվանդածինմանրէներիհետմիասինվերացնելնաևօգտակարը:

Փոքրուց  մեզսովորեցնումենլվացվել, մաքրելատամները, սանրվել: Սակայնեթեաչքերը, քիթը, բերանըգտնվումեն «դիմային», երևացողմասում, ապամերականջներըտեսնել  չենքկարողանում: Գուցեդաէպատճառը, որմեզ  անընդհատթվումէ, թեուրիշներըկարողենտեսնելմիբան, որըմենքֆիզիկապեսիվիճակիչենքտեսնել: Դրահետևանքովէ, որանընդհատ, ամենօրջանադրաբարմաքրումենքմեզհամարոչտեսանելիօրգանըուհետնէլվնասումայն: Երբեմննմանգործողություններիպատճառովվնասվումէթմբկաթաղանթը:  Բաննայնէ, որլսանցքն  ունի  ծալքերուոսկրիհատվածնէլլսանցքիմոտնեղանումէ: Մաշկնականջիներսումշատնուրբէ` 0,1 մմ, ուստիայնվնասելնառանձնապեսդժվար  չէանգամբամբակյափայտիկով: Բացիայդ, մեծ  էհավանականությունը, որայդփայտիկովականջիծծմբական  արտադրությունը, դուրսբերելուփոխարեն, ավելիխորըմղվի: Իդեպ, ծծումբնականջիխորքումչիառաջանում, այլամենասկզբում, գեղձերիաշխատանքիարդյունքում: Դակեղտոտգոյացությունչէ, ինչպեսշատերինէթվում, այլօրգանիզմինորմալգործունեությանարգասիք, ինչպեսևքթիխոռոչիլորձը, որըմազմզուկներիհետխոչընդոտումէ  մանրիրերի, միջատների, փոշու, ևվնասակարմանրէների  մուտքըականջ: Եթեայնձեզչիանհանգստացնում, ապահանգիստթողեքականջը` իրարտադրությամբ: Ականջըինքնամաքրվողօրգանէ: Բաննայնէ, որլսանցքիմաշկնանընդհատաճումէթմբակաթաղանթիցդեպիելք: Աճումէայնդանդաղ, մոտավորապես` եղունգներինման: Ուդահնարավորությունէտալիսլսանցքիցդուրսբերելուայնամենըինչնօտարմարմինէհամարվում: Օրգանիզմնինքնիրենմաքրումէ` ազատվելովամենայնավելորդից:

Կարևորէականջըջրիցպաշտպանելը:  Հայտնիմիջոցէմիոտքիվրաթռչկոտելը` գլուխըխնդրահարույցականջիկողմըթեքածուբլթակըներքևքաշելով:

Ինչո՞վէվտանգավորջուրը: Իրականումդամեծվտանգէ, ինչնականջաբորբիպատճառկարողէլինել: Այդպեսէզարգանումցավովուղեկցվողականջիհիվանդությունը, որնօտիտէկոչվում: Հետևաբարգուցեհակավորէլողանալուցառաջբամբակյակամհատուկականջակալներըթաթախելձեթով (զեյթունի) ուդրանցովխցելլսանցքը:

Իսկհիվանդությունըկանխարգելելուհամարհարկավորէխուսափելխոնավությունից, միջանցիկքամուց, բարձրձայներից: Միխանգարեքբնությանը, ուականջներըմիշտմաքուրուառողջկլինենառանցմերմիջամտության:

Շատերնայնքանենտարվումականջներըմաքրելով, որվնասումենթմբակաթաղանթը.  բամբակյափայտիկներովավելիուավելիխորնեններթափանցում` փորձելովառավելմաքրությանհասնել: Երբեմնէլթմբակաթաղանթըվնասվումէմաքրմանաշխատանքիժամանակհնչածհեռախոսազանգի, ձեռքերիդողի, բարձրձայնիպատճառով:

Թմբկաթաղանթիվնասմանվտանգը

Թմբկաթաղանթիվնասմանմասինկարողէվկայելարյունը (միփոքր), որիցհետովատանումէլսողությունը, ինչըկարողէքրոնիկբնույթստանալու, իվերջո, վատթարագույնդեպքումհանգեցնելլրիվխլության:

Ընդհանրապեսպե՞տքէականջներըմաքրել

Սովորաբարծծումբնառաջանումէինքնուրույն, ծամելուպրոցեսիկամէլխոսելուընթացքում: Ծծմբիինչ-որքանակհարկավորէ, որպեսզիականջներումպահպանվիանհրաժեշտմիկրոֆլորան: Ուստիինքնուրույնականջներըմաքրելուանհրաժեշտությունչկա:

Ի՞նչէծծումբնուինչի՞համարէ

Ծծբագեղձերըքրտնագեղձերիփոփոխվածտեսակներեն, որոնքգտնվումենլսանցքիարտաքինմասում: Այնմիանգամիցմիքանիֆունկցիաէկատարում, որոնցիցհիմնականնականջներիպաշտպանություննէ: Միկողմից` ծծումբըպաշտպանումէարտաքինականջիլսանցքիմաշկըմիկրովնասվածքներից: Բացիդրանից, ծծումըմանրէազերծողհատկությունունիուպաշտպանումէլսանցքիպատերըցավածինմանրէներիներթափանցումից: Դրաքանակըխիստանհատականէ. կանմարդիկ, որոնցմոտառատծծմբարտադրությունէլինում, ևհակառակը: Մեկխոսքով, անհանգստանալուբանչկաո՛չառատությունից, ո՛չէլթվացյալպակասությունից: Գույնովայննույնպեստարբերվումէ. մուգշագանակագույն, թանձր, պատերինկպած, լինումէնաևբավականբաց, չոր, երբեմնէլ` թերթիկներինման: Սակայն  երկուդեպքումէլդրանքմարդուֆիզիոլոգիականառանձնահատկություններովենպայմանավորված, ուչիկարելիայդփաստըդիտարկելորպեսհիվանդագինվիճակ:

Ինչինպետքէուշադրությունդարձնել

Եթեերեխանհիվանդէ, ունրամոտուժեղթունավորմանախտանշաններեն, ապա, իհարկե, նրամոտառատքրտնարտադրությանհետնաևառատծծմբարտադրությունէ  առաջանում: Այդպիսովօրգանիզմըդուրսէբերումտարբերհիվանդածիննյութեր: Միկարևորհանգամանք. հիվանդությանժամանակառատծծմբարտադրությունը  երբեմնշփոթվումէհիվանդագինվիճակի, բորբոքման  հետ: Այդդեպքումպետքէդիմելքիթ-կոկորդ -ականջիբժշկին:

Ինչո՞վէվտանգավործծմբայինխցանը

Առաջինհերթինդավտանգավորէուտհաճնրանով, որլսողությանվատացումէառաջացնում, ինչնավելիէխորանում, երբխոնավության (լողանալուցհետո) պատճառովխցաննուռչումէուլրիվփակումլսանցքը:

Խցանիհեռացմանժամանակայն  կարողէավելիխորգնալ` վնասելովթմբկաթաղանթը, որնէլհետագայումկարողէմիջինականջիբորբոքմանպատճառլինել: Ուստիխցանից  ինքնուրույնազատվելխորհուրդչիտրվում: Կտրականապես: Հիմնականումդահանգեցնումէվիճակիվատթարացման:

 Իսկի՞նչկարելիէանելտանը, ինքնուրույն

Կարելիէփորձելխցանըփափկացնելկամէլլուծել: Դրահամարպետքէօգտագործելպատրաստիմիջոցներ (դրանքչեննշվում, քանիորմինչև  օգտագործելնանպայմանպետքէխորհրդակցեքբժշկիհետ): Իսկամենաճիշտտարբերակըմասնագետիօգնությանըդիմելնէ:

Իդեպ, խցանիհեռացումը  րոպեներիհարցէ: Ուրեմնինչո՞ւհապաղել` աշխարհընորգույներովլսելուբավականությունըհետաձգելով:

Հետաքրքիրփաստեր

ԼՕՌ-ըոչմիայնբժշկությանբաժինէ, որնուսումնասիրումէ  ականջի, քթիուկոկորդիկառուցվածքնուֆունկցիան (հունարենից. λωρος թարգմանվումէ` ժապավեն): ՍրբապատկերագրությանմեջԼՕՌ-ըկտորիլայնշերտէ` ժապավեն, որըզարդարվածէմարգարիտներովութանկարժեքքարերով:

«Քիթը» ոչմիայնօրգանէ, այլև  ռուսականգրականմրցանակ, որըհիմնադրվելէՄիխայիլՊրոխորովիբարեգործականհիմնադրամիկողմից:

Վիրաբույժ, բնախույզ, մանկավարժ, հասարակականգործիչ,  վիրաբուժությանմեջանատոմա-փորձարարականուղղությանհիմնադիրՆ. Ի. Պիրոգովըթունդծխողէրևմահացավվերինծնոտիքաղցկեղից:

ԱՄՆառաջիննախագահՋորջՎաշինգտոնը, որըՄիացյալՆահանգներիանկախացմանհամարնշանակալիդերէխաղացել, մահացելէ  պարատոնզիլյա (հարնշիկային) այտուցից. այնժամանակբժշկություննարդյունավետմիջոցներդեռևսչուներ:

ՓոփարքաՄայքլՋեքսոնիառաջինպլաստիկվիրահատությունըկատարվելէքթիվրա. նաայդժամանակընդամենը 26 տարեկանէր: Երկրորդանգամքիթըվիրահատելուցհետոայնպարզապեսընկավ, ուերգիչըստիպվածէրքթիպրոթեզկրել: Ասումեն, որփոփարքանթաղվելէառանցքթի. նրաերկրպագուներիցմեկըգողացելէ  պրոթեզը:

Բագրատիոնըշատերկարքիթէունեցել, սակայննադրանհումորովէվերաբերվել: Երբնրանտեղեկացրելեն, թեֆրանսիացիները  մերքթիտակեն, նապատասխանելէ. «Նայածումքթի: Եթեձերքթիմասինէ, ուրեմնպետքէանհապաղնահանջենք, իսկեթեիմքթի, ապադեռկհասցնենքճաշել»:

Քթիվիրահատությունառաջինանգամկատարվելէդեռևս 3000 տարիառաջհինՀնդկաստանի, ԱրաբիայիուՊարսկաստանիժողովուրդներիկողմից: Այնժամանակներումքիթըկտրելըդավաճանության  պատժամիջոցէր, ուհաճախէլայնվերականգնումէին:

Իդեպ, թվումէ, թեբույրերիաշխարհըկանանցտարածքնէ, սակայն, պարֆյումերիայիգլուխգործոցներիհեղինակներըտղամարդիկեն: Բաննայնէ, որկանանցհոտառությունըբնավորությաննմանփոփոխականէ, ինչնավելիսրվումէձվազատմանժամանակ, իսկնախադաշտանայինշրջանում` «բթանում»:

Փռշտոցնանսովորարագությունունի` ավելիքան 160 կմ/ժամարագություն:

Հինշումերներըհամոզվածէին, որմարդուիմաստությունըկենտրոնացվածէականջներում: Այդէպատճառը, որշումերականպատկերներումհաճախմարդիկմեծականջներունեն:

Մարդուականջները, ավելիճիշտ` ականջիբլթակներնաճումենողջկյանքում:

Մերմիջինականջումէգտնվումէմերմարմնի  ամենափոքր`  1 մմ-անոցմկանը:

Պարզվումէ, որմսոտումեծականջներըլավառողջությաննշանեն:

Գիտնականներըկարծումեն, որշատուտելուհետլսողությունըվատանումէ:

Իդեպ, չինացիԼյուՉունգը, որը 995-իննախարարէր, յուրաքանչյուրաչքումերկուականբիբուներ:

Բարձրձայները, ասպիրիննուսուրճը «ականջներում» ղողանջիպատճառկարողենդառնալ:

Մեկժամականջակալներովերաժշտությունլսելըմեծացնումէականջախեցումանրէներիքանակը 7 անգամ:

Դեռևս XV դարումԼեոնարդոդաՎինչիննկարելէկոնտակտայինլինզաներինախատիպը:

ԱրթուրԿոնանԴոյլըմասնագիտությամբակնաբույժէր:

Բեթհովեննարդենխլացելէր,  երբիր № 9 սիմֆոնիայիհամարգրեց «Ներբող  բերկրանքին»-ը: ՀիմաայնկատարումէԿոլումբիայիցմիանսովորնվագախումբ, որիանդամները  բացառապեսլսողականխանգարումներովերեխաներեն:

ինչբանէլսողությանխանգարումները

Աշխարհումավելիքան 120 միլիոնմարդտառապումէլսողությանխանգարումով։Միսսուրինահանգի «Խուլերիկենտրոնականինստիտուտի» մասնագետներիկարծիքով, «ԱՄՆ-ումլսողությանխանգարումունեցողների 75%-ըտառապումէդրանովոչթետարիքիպատճառով, այլձայներիազդեցությունների, որոնցիցնրանքկարողէինխուսափել»։

Իսկինչպե՞սկարելիէպահպանելլսողությունըևխուսափելայնիրավիճակներից, որոնքկարողենառաջացնելլսողությանխանգարում.

1) Երբլսումենքինչորբան, ինչիբարձրությունը 85 դեցիբելիցավելիէ, ապադաարդեննպաստումէլսողությանանկմանը։Որպեսզիպատկերացնենք, թեորքանէ 85 դեցիբելըուշադրությունդարձրեքհետևյալին. Մարդուշնչառությանձայնիբարձրությունը 10 դբէՇշուկովխոսելը՝ 20 դբՆորմալզրույցը՝ 60 դբՊիկժամերինփողոցումլսվողտրանսպորտիձայնը՝ 80 դբՄիքսերը՝ 90 դբԶենքիկրակոցը՝ 120 դբ

2) Երբականջակալներովլսումենքերաժշտություն, ապացանկալիէայնդնելայնպիսիբարձրության, որհնարավորլինիլսելշրջապատիձայները

Ողջաշխարհումխլությամբևվատլսողությամբտառապումէ 278 մլնմարդ, որոնց 80 տոկոսնապրումէզարգացողերկրներում։Առողջապահությանհամաշխարհայինկազմակերպությանտվյալներով` լսողությանխանգարմանևխլությանպատճառները, հիմնականում, ականջներիմիջնապատիինֆեկցիաներնեն, ինֆեկցիոնհիվանդությունները, ծննդաբերությանընթացքումառաջացողբարդությունները, բարձրաղմուկըևայլն։Վատլսողությանդեպքերի 1/4-նիհայտէգալիսմանկուց։Ըստմասնագետների` խլությանդեպքերիկեսըկարելիէկանխարգելել, եթեժամանակինկանխարգելվենկամբուժվենայնպիսիինֆեկցիոնհիվանդություններ, ինչպիսիքենխոզուկը, կարմրուկը, կարմրախտըևայլն։Զարգացողերկրներումլսողությանապարատներըհասանելիչենբոլորին. 40 վատլսողիցկամխուլիցլսողականապարատովապահովվածէմիայն 1-ը։Այնինչ, ըստմասնագետների, դրանքավելիկհեշտացնեննմանմարդկանցշփումըհասարակությանհետ։

ՀՀԱշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությանտվյալներով՝Հայաստանումհաշվառվածենշուրջ 3000 վատլսողներևխուլեր։

ինչհայտնիմարդիկգիտեք, որոնքտառապելենլսողությանկորստով

Բեթ Հովեն,

ԼյուդվիգվանԲեթհովենիպապընվագելէջութակ, եղելերգիչևերգչախմբիղեկավար, հայրընույնպեսերգելէ, եղելորդուերաժշտությանառաջինուսուցիչը: Բեթհովենըվաղտարիքիցնվագելէկլավեսին, երգեհոն, ջութակ, ֆլեյտա:

1778 թ-ինՔյոլնումառաջինանգամհանդեսէեկելհամերգով: 1781 թ-իցաշակերտելէնշանավորերաժիշտ, երգեհոնահար, մանկավարժՔրիստիանԳոտլոբՆեֆեին, 12 տարեկանումգրելէառաջինստեղծագործությունը: 1787 թ-ինՎիեննայումկոմպոզիցիայիդասերէառելՎոլֆգանգՄոցարտից, ավելիուշ` ՅոզեֆՀայդնիցևԱնտոնիոՍալիերիից, 1789 թ-ինփիլիսոփայությանդասախոսություններէլսելԲոննիհամալսարանում: 1792 թ-իցմշտապեսբնակվելէՎիեննայում. նահռչակվելէորպեսդաշնակահար, ապա՝կոմպոզիտոր:

27 տարեկանումԲեթհովենըկորցրելէլսողությունը: Չնայածծանրհիվանդությանը, որսահմանափակելէրնրահամերգայինելույթները, կոմպոզիտորնստեղծելէկատարյալևոգեշունչգործեր՝հարազատմնալով «պայքարիմիջոցովդեպիհաղթանակ» իրնշանաբանին: Ոգեշնչվելովֆրանսիականհեղափոխությանգաղափարներով՝նագրելէհանրահայտ «Հերոսականսիմֆոնիան», որընախապեսնվիրելէրՆապոլեոնին: Սակայնլսելովվերջինիսկայսրհռչակվելուլուրը՝պատռելէընծայագիրըևսիմֆոնիանանվանել «Հերոսական»:

1802–12 թթ-ին` ստեղծագործությանծաղկմանշրջանում,  ԲեթհովենըգրելէԵրկրորդիցՈւթերորդսիմֆոնիաները, դաշնամուրի 4-րդև 5-րդկոնցերտները, ջութակիկոնցերտը, 5 կվարտետ, «Կրեյցերյանսոնատը», «Ավրորա», «Ապասիոնատ» դաշնամուրայինսոնատները, «Ֆիդելիո» օպերանևսիմֆոնիկնախերգանքներ: 1813–17թթ-ին՝ստեղծագործականնորվերելքիշրջանում, Բեթհովենըգրելէիրգլուխգործոցը՝ «Իններորդսիմֆոնիան»՝առաջինանգամայդժանրումօգտագործելովխմբերգըորպեսվերջամաս. այնավարտվումէ «Բերկրանք» հիմնով: Սիմֆոնիանամբողջացնումէազատությանևերջանկությանհամարմղվողպայքարիհերոսականությունը: Առավելճանաչվածեննրա «Պաթետիկականսոնատը» ու «Լուսնիսոնատը»՝լեցունբուռնզգացմունքներովևպոռթկումներով: Բեթհովենիկամերայինստեղծագործությունները (դաշնամուրի 32 սոնատ, 10 սոնատջութակիևդաշնամուրիհամար, 16 լարայինկվարտետ, 7 դաշնամուրայինտրիո) աչքիենընկնումգեղարվեստականմտահղացումներիբազմազանությամբ: Նաստեղծելէնաևգործիքայինբազմաթիվմանրանվագներ, երգերևմշակելտարբերազգերիժողովրդականերգեր:

Վիեննայումնրաթաղումըվերածվելէմեծցույցի, որինմասնակցելէշուրջ 20 հզ. մարդ: Բոննումգործումէնրատուն-թանգարանը:

ՀայմտավորականությունըԲեթհովենիգործերինծանոթացելէ 1840-ականթվականներից: 1888 թ-ինԹիֆլիսումլույսէտեսելՎասիլԿորգանովի (Ղորղանյան)` կոմպոզիտորիկյանքինևտեղծագործություններիննվիրվածգրքույկը: 1911–12 թթ-ինՌուսաստանումԿոստանդինՍարաջևիղեկավարությամբառաջինանգամկատարելենԲեթհովենի 9 սիմֆոնիաները, իսկ 1927 թ-ինՀայաստանումառաջինանգամհնչելէնրաԵրրորդսիմֆոնիան՝ԱլեքսանդրՍպենդիարյանիղեկավարությամբ:

ինչպեսենշփվումայդպիսիմարդկանցհետ

Ժեստերի լեզու

Բոլորմարդիկխաբումենևմիևնույնժամանակչենուզումխաբվածլինեն: Մենքցանկանումենքիմանալճշմարտությունը, սակայնբառերըկարողենթաքցնելճիշտը: Իսկժեստերիլեզունմեզկօգնիամենինչբացահայտել:
Կանայքտպավորվողէակներեն: Մենք’ գեղեցիկսեռիներկայացուցիչներս, սիրումենքլսելականջներով: Իսկհետոզարմանումենք, թեինչո՞ւենայդքանհաճախկոտրումմերսրտերը:

Ուզումեքիմանալ, թեիրականումինչպե՞սենտղամարդիկվերաբերվումձեզ, ամենիցշատձերմարմնիո՞րմասնէգրավումնրանց: Ձերբոլորհարցերիպատասխաններնիմանալուհամարբավականէնայելմիայննրադեմքին:
Վերլուծենքնրահայացքը: Ամենիցկարևորնառաջին 3 վարկյաններնեն, երբդուքկարողեքհասկանալտղամարդուիրականվերաբերմունքըձերհանդեպ: Այդպահինուշադրությունդարձրեք, թեհատկապեսձերմարմնիո՞րմասինէնանայում: Այսպիսով’ եթենանայումէձեր.
ԿՐԾՔԻՆ, ապանաձեզնիցցանկանումէառավելմոտհարաբերություններ: Եթեձերկրծքավանդակինէնայումամուսնացածտղամարդ, ապանացանկանումէիրսեռականկյանքըդարձնելբազմազանևդուքնրահամարժամանակավորբնույթեքկրում:
ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻՆ, ապադանշանակումէ, որտղամարդըձերհանդեպունիջերմզգացմունք: Հիմնականումշրթունքներիննայումենռոմանտիկտղամարդիկ:
ԱՉՔԵՐԻՆ, ապանրահամարկարևորէձերխելքնուինտելեկտը:
ՁԵՌՔԵՐԸ, որոնքինչքանէլ, որտարօրինակհնչի, գրավումենանհանգիստևկոպիտմարդկանց: Ամենիցառաջնմանտղամարդըունիանձնականխնդիրներևնավաղուցչիունեցելսեռականկյանք:
ՊԱՐԱՆՈՑԻՆնայողտղամարդուցավելիլավէհեռումնալ, որովհետևնմանտղամարդիկհակվածենբռնության , սադիզմիուայլասերվածության:
ՈՏՔԵՐԸդուրենգալիսայնտղամարդկանց, ովքերսիրումենպարծենալ:

Տղամարդուձեռքերըգրպանումդիրքըխոսումէայնմասին, որնաբացարձակապեսվստահէիրսեքսուալությանվրա:

Ձայնայինհնչերանգընունպեսկարողէշատհետաքրքիրբաներասել: Ուշադիրլսեքձերզրուցակցին’ ուշադրությունդարձնելովանգամմանրուքներին: Նա, ովխոսումէշատարագ, կյանքումմիշտշտապումէ: Այսդեպքումհնարավորէ, նույնիսկ, որնաունենանյարդայինխնդիրներ: Իսկերբտղամարդըխոսումէշատդանդաղ, ապաամենիցառաջնացանկանումէձեզտպավորելիրինտելեկտով: Հիշեք, որամենինչպետքէլինիչափիմեջ:
Տղամարդունհասկանալուհամարանհրաժեշտէմիայնհետևելնրան: Սակայնդապետքէանելհանգիստևաննկատ: Հակառակդեպքումդուքկարողեքվախեցնելձերսիրելիտղամարդուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s